تحقيق استفتاآت قضايي

استفتاآت,استفتاآت قضايي,تعزيرات,حد و حدود,ديه و ديات,قصاص,كليات قضا و راههاي اثبات دعوا,مجازاتهاي بازدارنده
دانلود تحقيق استفتاآت قضايي

دانلود فایل

فهرست مطالب مقدمهيكم: اجتهاد، حيات اسلامدوم: اجتهاد جواهرىسوم: بالندگى فقهچهارم: منطق و متانت اجتهاد شيعىپنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعىششم: اجتهاد و پرسش هاى نوهفتم: نقش فقه در قضا و حقوقهشتم: اصول و ملاك هاى حاكمنهم: شاخصه كارآمدى فقهدهم: ويژگى اين مجموعه بخش نخست : كليات قضا و راه هاى اثبات دعوافصل اوّل: شرايط و وظايف قاضىمبحث اوّل : شرايط قاضى1 . عدم شرطيت ذكوريت در قاضى2 . عدم شرطيت اجتهاد در قاضى3 . جواز قضاوت غير مجتهد و لزوم عمل حسب قوانين شرعيه مصوّبه4 . قاضى تحكيم5 . رجوع به قاضى غير شيعهمبحث دوم: وظائف قاضى1 . وظيفه قاضى در موارد سكوت قانون2. وظيفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور يا شرع    3 . مسئوليت قاضى در صورت اشتباه ( تقصير )4 . قانون حاكم در دعواى غير مسلمان5 . وضعيت رسيدگى به جرايم ايرانيان در خارج از كشور6 . فصل خصومت با انشاى كتبى    7 . دادرسى غيابى8 . مرور زمان در رسيدگى به دعاوى9 . تجديدنظر خواهى10 . حبس مدعى اعسار11 . حكم به زندان يا تبعيد به مدّت نامعيّنمبحث سوم: مسائل مرتبط1 . توقيف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها2 . هزينه هاى دادرسى3. عدم جواز اجراى حكم در رسيدگى هاى خارج از صلاحيت دادگاه4 . هديه به قاضىفصل دوم: راه هاى اثبات دعوامبحث اول: اقرار1 . اقرار از روى تهديد2 . استفاده از نوار، فيلم، فاكس و… در اثبات دعوامبحث دوم: شهادت1 . معيار در استماع شهادت شاهد2 . شهادت از روى عدم آگاهى3 . آثار شهادت از روى اكراه4 . تساوى زن و مرد در شهادت5 . شهادت غير شيعه و اهل كتاب6 . اداى شهادت با كتابت7 . اعتبار نوشته هاى غير رسمى8 . نظريه كارشناس9 . احقاق حق با توسل به وسايل متقلّبانه10 . معيار جواز شهادت و قسم دروغ11 . راه اثبات اعسارمبحث سوم: علم قاضى1 . محدوده اعتبار و حجيت علم قاضىمبحث چهارم: سوگند1 . اثبات حق با سوگند2 . جايگاه سوگند در دعاوى كيفرى3 . لفظ سوگند4 . شرطيت اذن مدعى در احلاف منكر5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش » بخش دوم : حدودفصل اول: كليات حدود1 . اجراى حدود در عصر حاضر2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار4 . نفى بلد و امكان تبديل به مجازات ديگر5 . جمع بين اعدام و ساير مجازاتها6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى9 . اجراى حكم بر بيمار10 . تأخير اجراى حدّ زن شيرده11 . تخفيف مجازات افراد زير هجده سال12 . توبه مسقط حدّفصل دوم: حدّ زنا1 . تعريف حدّ زنا2 . عدم تأثير استفاده از وسايل پيشگيرى كننده در تحقق زنا3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ    4 . حكم زناى اكراهى5 . تقصير قبلى زن در تحقق اكراه6 . عدم تأثير رضايت بعدى زن در صدق زناى عنفى7 . ادعاى اكراه در زنا8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بين مسلمان و غيرمسلمان9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف10 . شرايط احصان    11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع12 . موضوعيت داشتن اقارير اربعه براى اجراى حدّ زنا13 . عدم نفوذ اقرار تلقينى14 . تبديل رجم به نوع ديگرى از قتل15 . فرار از حفره در مجازات رجم16 . سقوط حدّ زنا از شخص ديوانه17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج18 . حكم ضغث در ساير مجازاتها    فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط2 . عدم حدّ لواط در اشخاص ديوانه3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى4 . اكراه در قوّادى و محاربهفصل چهارم: حدّ قذف و مسكر1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرارفصل پنجم: حدّ محاربه1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرايمى نظير هواپيما ربايى و…2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن3 . تشديد مجازات تبعيد به حبس در محلّ تبعيد4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازاتفصل ششم: حدّ سرقت1 . معيار طلا يا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار3 . سرقت از مال مشاع4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى يا سارق6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده7 . لزوم يا عدم لزوم مطالبه در قطع يد8 . تعدّد سرقت و مجازات آن9 . مجازات جايگزين حدّ سرقت10 . استفاده از داروى بى حس يا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات    11 . نقش عفو در سرقت حدّى12 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در سرقتفصل هفتم: حدّ  ارتداد1 . تعريف مرتد و قلمرو آن2 . شرايط اجراى حكم مرتد3 . توبه مرتد بخش سوم: قصاصفصل اول: تعيين نوع قتل1 . ارتكاب قتل با فعل مادى2 . ارتكاب قتل با فعل غير مادى3 . خطاى در تطبيق در قتل نفس4 . شركت و معاونت در قتل5 . اكراه در قتل6. ايراد ضرب و جَرْح يا قتل با رضايت مجنّى عليهفصل دوم: شرايط قصاص    1 . حكم قتل غير مسلمان توسط مسلمان2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان3 . قتل فرزند توسط پدر يا مادر4 . قتل فرزند نامشروع5 . قصاص پدر توسط فرزند6 . قتل كودك نامشروع7 . سقط و قتل جنين8. قتل از روى ترحم    9 . قتل در اثر دفاع10. قتل مهدور الدم11 . قتل اسير12 . قتل در فراش13 . جهل به حكم در قتل عمدى14 . اذن حاكم شرع در قصاص15 . عدم كفايت علم اجمالى نسبت به قاتلفصل سوم: راههاى ثبوت قتلمبحث اول: اقرارمبحث دوم: شهادتمبحث سوم: قسامه1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه2 . قلمرو قسامه    3 . مقدار قَسامه    4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتيان قَسامه توسط اولياى دم و عدم ردّ آن به متهم7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه8 . لزوم اتيان قَسامه از روى يقين9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتيان قَسامه توسط مدّعى عليه10 . نصاب قَسامه در جنايت بر اطرافمبحث چهارم: نقش قرعه در تعيين قاتلمبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دمفصل چهارم: كيفيت استيفاى قصاص1 . اولياى دم2 . حدود اختيارات ولىّ دم3 . وظيفه قاضى در صورت صغير يا كافر بودن اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان4. تساوى زن و مرد در استيفاى قصاص5. حكم فاضل ديه در قتل چند زن توسط يك مرد6. انتخاب كننده نوع ديه در فاضل ديه7 . پرداخت فاضل ديه از بيت المال8 . ملاك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس9 . جمع بين قصاص و ساير مجازاتها10 . نحوه اجراى حكم قصاص11 . استفاده از داروهاى بى هوش يا بى حس كننده هنگام اجراى مجازات12 . مدت بقاى حقّ قصاص13 . تأخير اولياى دم در اجراى قصاص14 . حدود اختيار حاكم شرع در استيفا يا تبديل قصاص يا عفو15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى عليه16 . عفو قاتل هنگام اجراى حكم17 . تبديل قصاص نفس به قصاص عضو18 . خودكشى پس از ارتكاب قتل عمدى19 . ظهور علايم حياتى پس از اجراى حكم اعدام يا قصاص20 . فروش اعضاء قبل از قصاص21 . كفّاره قتل عمدى22 . جواز تعزير قاتل عمدى در صورت عدم قصاصفصل پنجم: قصاص عضو    1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف2 . تبعيض در قصاص اطراف3 . تسرى حكم قصاص دست به ساير اعضاى زوج بدن4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پيوند5 . حدود اختيارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغير6 . هزينه درمان پس از اجراى قصاص اطراف يا حد7 . ملكيت، فروش و پيوند عضو مقطوع در قصاص8.عدم امكان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى عليهوحاضرنشدن متخصصين فن براى اجراى قصاص بخش چهارم: دياتفصل اول: ماهيت ديه و اَرشْ و برخى موارد آنها1 . ماهيت ديه و برخى موارد آن2 . ماهيت اَرشْ و برخى موارد آنفصل دوم: مقدار ديه قتل نفسمبحث اول: ديه انسان و موضوعيّت نداشتن اعيان سته ديات1 . مقدار ديه انسان2 . تساوى زن و مرد در ديه و اَرشْ3 . تساوى ديه مسلمان با غير مسلمان4 . موضوعيّت نداشتن اعيان ستّه دياتمبحث دوم: محاسبه ديه و نحوه پرداخت آن    1 . معيار محاسبه براى پرداخت ديه2 . عدم تداخل ديه كم در ديه زياد3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غيرجسمى )4 . لزوم جبران ساير آسيبهاى وارده همراه با ضايعه اصلى5 . تأثير درمان و پيوند عضو مقطوع در ميزان ديه6 . حكم اَرشْ زنان در بيش از ثلث ديه7 . انتخاب كننده نوع ديه8 . نحوه تقسيم ديهمبحث سوم: تغليظ ديه و قلمرو آنمبحث چهارم: خسارات زايد بر ديهمبحث پنجم: مهلت پرداخت ديه و اَرشْفصل سوم: مسئول پرداخت ديه1 . مسئول پرداخت ديه در موارد علم اجمالى2 . مسئوليت جمعى در صورت شركت در ايجاد ضرب و جرح3 . مسئوليت اشخاص حقوقى در پرداخت ديه    4 . مسئوليت كارفرما در پرداخت ديه5 . تعريف عاقله و مسؤوليت آن در پرداخت ديه6 . پرداخت ديه از بيت المال7 . ضامن بودن صبّى مميّز8 . اعسار در پرداخت ديه9 . خوددارى عاقله از پرداخت ديه10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت ديه11 . حدود اختيارات ولىّ يا قيّم در ديه، قصاص و عفو    12 . رضايت مجنّى عليه در عمليات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )13 . عدم تأثير عفو مجنّى عليه نسبت به ايجاد خسارات جديد بر اثر سرايتفصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبيب، اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب )1 . قتل ديگرى در حال خواب2 . مسئوليت پزشك در برابر آزمايشهاى پزشكى روى بيمار3 . اشتراك در جنايت و مسئوليت تناسبى4 . تسبيب در جنايت5 . اجتماع سبب و مباشر و يا اجتماع چند سبب6 . درجه تقصير يا تأثير در ميزان مسئوليتفصل پنجم: ديه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنين و جنايت بر مردهمبحث اول: ديه يا ارش اعضا1 . ديه مو ( ديه تراشيدن موى سر زن و مرد )2 . ديه چشم ( اَرشْ به دليل پارگى قرنيه چشم )3 . ديه انداختن دندان طفل4 . ديه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن5 . عدم تأثير ميزان كارايى و ارزش عضوى در تعيين ديه انگشتان6 . ديه و اَرشْ صدمه بر بيضه7 . نحوه تعيين اَرشْ ازاله بكارت8 . ديه حسّ بويايى9 . عدم تفاوت بين اعضاى ظاهرى و باطنىمبحث دوم: ديه استخوانها1 . شكستگى استخوان و جدا شدن تكّه اى از آن2 . ديه شكسته شدن استخوان درشتْ نى و نازكْ نى3 . شكسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونريزى4 . ديه شكستگى استخوان همراه با نقص عضو5 . جرح و شكستگى در محلهاى متعدّد6 . عدم تفاوت بين شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها    7 . ديه يا اَرشْ در استخوان كف دست يا پا8 . ديه شكسته شدن استخوان كتف و بازو9 . ديه شكستن استخوان بينىمبحث سوم: ديه جراحات و لطمات1 . تفاوت ديه سر و صورت با ديه ضربات وارده با ساير جاهاى بدن2 . ديه سمحاق3 . صدمات وارده به زير چانه و ترقوّه4 . خسارات حاصله در گوش ، زير چانه، زير لب، داخل بينى و دهان5 . ديه جراحت گردن6 . ديه جراحتى كه به درون بدن انسان وارد مى شود7 . ديه تغيير رنگ8 . اَرشْ نقص زيبايى و تغيير در لحن گفتار    9 . موضوعيت نداشتن شتر و دينار در ديه جراحاتمبحث چهارم: سقط جنين1 . مقدار ديه سقط جنين    2 . ديه سقط جنين نامشروع3 . ديه سقط جنين غيرمسلمانمبحث پنجم: ديه جنايت بر مرده بخش پنجم: تعزيرات و مجازاتهاى بازدارندهتعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده1. ملاك تعزير توسط حكومت2. قلمرو تعزير3. نوع و مقدار تعزير4. روش رسيدگى در جرايم موجب تعزيرات حكومتى5. مبادله محكومين به حبس بين كشورها6. معاونت و مشاركت در خودكشى7. معاونت در جرم8. عفو در جرايم تعزيراتى9. تعزير در جرايم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاكى10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزيرات11. شرطيت بلوغ يا تميز در مسئوليت كيفرى    12. اقدام تأمينى براى جلوگيرى از جرم

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
كليات قضا و راههاي اثبات دعوا استفتاآت قضايي استفتاآت حد و حدود قصاص ديه و ديات تعزيرات مجازاتهاي بازدارنده

 • پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس

  اخبار مد و لباس,رئیس کارگروه مد و لباس,سایت مد و لباس,قانون سامان دهي مد و لباس,قانون ساماندهی مد و لباس,مد اسلامی,مد ایرانی,هفتمین جشنواره بین المللی مد ولباس فجر پاورپوینت نقشه راه کارگروه سازماندهی مد و لباس رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت فضای سبز

  پاورپوینت فضای سبز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع فضای سبز،در قالب ppt و در 187 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:انواع فضای سبزفضای سبز شهریعملکردهای فضای سبزپاریس، موفق در توسعه فضای سبز شهریاستانداردهای فضاهای سبزضرورت فضای سبز مدیریت فضای سبز شهری اصول…

 • تحقیق اگر هدف تربیت است، تنبیه بدنی چرا؟

  بررسی تربیت,پایان نامه پیرامون تربیت,پایان نامه تربیت,پایان نامه در مورد تربیت,پروژه تربیت,تحقیق تربیت,تحقیق در مورد تربیت,دانلود پایان نامه تربیت,دانلود تحقیق تربیت,دانلود مقاله تربیت,مقاله تربیت,مقاله در مورد تربیت دانلود تحقیق اگر هدف تربیت است، تنبیه بدنی چرا؟ دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • كتاب آموزش بودا

  كتاب آموزش بودا دانلود كتاب آموزش بودا دانلود فایل كتاب آموزش بودا   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب آموزش بودا

 • استخراج DNA

  استخراج DNA,پاورپوینت آماده استخراج DNA,پاورپوینت استخراج DNA,تحقیق استخراج DNA,دانلود power point استخراج DNA,دانلود پاورپوینت استخراج DNA,دانلود پاورپوینت در مورد استخراج DNA,دانلود تحقیق استخراج DNA,دانلود رایگان پاورپوینت استخراج DNA,رای استخراج DNA رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت استخراج DNAقالب بندی: پاورپوینت…

 • پاورپوینت ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های معدنی

  اثرات زیست محیطی معدن کاری,اثرات زیست محیطی معدنکاری,ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های معدنی,تحقیق اثرات زیست محیطی معدنکاری,تحقیق ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های معدنی دانلود پاورپوینت ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های معدنی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • تحقیق قصه پر غصه طلاق

  پایان نامه در مورد طلاق,پایان نامه طلاق,تحقیق در مورد طلاق,تحقیق درباره طلاق,تحقیق طلاق,تحقیق طلاق توافقی,تحقیق طلاق در ایران,تحقیق طلاق عاطفی,دانلود مقاله طلاق,طلاق,مشكلات جنسى عامل طلاق,مقاله در مورد طلاق,مقاله درباره طلاق,مقاله طلاق دانلود تحقیق قصه پر غصه طلاق دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • تحقیق شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

  تحقیق عوامل بدحجابی دختران,تحقیق عوامل بدحجابی زنان,شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر,عوامل بدحجابی دانش آموزان دختر,عوامل بدحجابی دختران,عوامل بدحجابی زنان,عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان دختر,مقاله عوامل بدحجابی دختران دانلود تحقیق شناخت عوامل موثر در بدحجابی دانش آموزان…

 • نقشه های کامل اتوکد ساختمان مسکونی 3 طبقه

  پلان ساختمان 3 طبقه,پلان ساختمان 3 طبقه با زیرزمین,پلان ساختمان 3 طبقه بتنی,پلان معماری ساختمان 3 طبقه,دانلود نقشه اتوکد ساختمان 3 طبقه,دانلود نقشه ساختمان 3 طبقه,نقشه ساختمان 3 طبقه,نقشه ساختمان 3 طبقه بتنی,نقشه ساختمان 3 طبقه فلزی دانلود نقشه های…

 • پاورپوینت فصل اول کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علی احمدی و همکاران

  پاورپوینت فصل اول کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علی احمدی و همکاران کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک دکتر علی احمدی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان نجف آباد

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان نجف آباد,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نجف آباد,لایه GIS کاربری,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان نجف آباد,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان نجف آباد دانلود نقشه…

 • تحقیق بمب شیمیایی

  تحقیق بمب شیمیایی بمب شیمیایی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق بمب شیمیایی،در قالب word قابل ویرایش و در 30 صفحه .توضیحات:جنگ‌افزار شیمیاییجنگ‌افزارهای شیمیایی ابزارها یا موادی شیمیایی هستند که به وسیله آنها مثلاً با انفجار بمبی که حاوی مواد…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گناوه (واقع در استان بوشهر)

  استان بوشهر,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان گناوه,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان گناوه دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گناوه (واقع در استان بوشهر) دانلود فایل - نقشه…

 • برنامه رسم گراف در سی شارپ

  برنامه csharp,برنامه رسم گراف,برنامه رسم گراف در سی شارپ,برنامه سی شارپ,برنامه نویسی در csharp,برنامه نویسی سی شارپ,کد csharp,کد رسم گرافی,کد سی شارپ,کدنویسی csharp,نمونه برنامه csharp دانلود برنامه رسم گراف در سی شارپ دانلود فایل دانلود برنامه رسم گراف در سی…

 • گزارش کار آموزی شركت فني و مهندسي چاد

  چاد,دیگ بخار,شرکت,فنی ومهندسی,گزارش کارآموزی,هوارسانی دیگ گزارش کار آموزی شركت فني و مهندسي چاد رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کار آموزی با موضوع شركت فني و مهندسي چاد،در قالب word و در 100 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پیشگفتارفصل اولآشنایی کلی با مکان…

 • تحقیق آسيب شناسي اجتماعي (اعتياد)

  آسیب شناسی,اجتماعی,اعتياد و زيانهاي بدني,اعتیاد,مواد مخدر تحقیق آسيب شناسي اجتماعي (اعتياد) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  آسيب شناسي اجتماعي (اعتياد)،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:تعريف مواد مخدر اثرات کلي حاصله از مصرف مواد مخدر…

 • آلودگی هوا

  آلودگی,اثرات,اسلاید,پاورپوینت,پیش گیری,رویداد,مخرب,منتشر,نامناسب,نتایج,نسان,هوا دانلود آلودگی هوا دانلود فایل آلودگی هوا در قالب پاورپوینت و در 11 اسلاید شامل:   آلودگی هوا چیست؟ از چه طریقی منتشر می شود؟ اثرات مخرب آن بر انسان کدام اند؟ چه نتایجی را به دنبال دارد؟…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کنگان

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان کنگاور,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کنگان,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان کنگاور,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان کنگان دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تحقیق هاتف اصفهانی

  تحقیق هاتف اصفهانی هاتف اصفهانی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق هاتف اصفهانیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 34بخشی از متن تحقیق:درنيمه قرن بيستم كساني در جهان پيدا شدند وملتي را نيز با اين افسون برانگيختندكه نژاد ما…

 • تحقیق طراحي و ساخت PLC ساده اي توسط ميكروكنترلر 80C196

  تحقیق طراحي و ساخت PLC ساده اي توسط ميكروكنترلر 80C196 طراحي و ساخت PLC ساده اي توسط ميكروكنترلر 80C196 رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع طراحي و ساخت PLC ساده اي توسط ميكروكنترلر 80C196،در قالب word و در 14…

 • تحقیق تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم

  تحقیق تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم تحقیق تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تحليل سازه اى ساختمان هاى آسيب ديده زلزله بم،در قالب word و در…

 • چرخ تک نفره طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  Catia,SOLIDWORKS,پروژه,پروژه سالیدورک,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی چرخ تک نفره,نقشه های اجرایی چرخ تک نفره طراحی شده در سالیدورک دانلود چرخ تک نفره طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل چرخ…

 • پاورپوینت رفتار سازمانی و خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی

  پاورپوینت رفتار سازمانی و خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی رفتار سازمانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع رفتار سازمانی و خلاقیت و نوآوری در رفتار سازمانی،در قالب ppt و در 50 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:رفتار سازمانینقش رشته…

 • 4 نمونه پروژه آماده متره و برآورد به همراه کتاب آموزشی متره و برآورد

  پروژه متره,پروژه متره همراه با نقشه,پروژه متره و برآورد,پروژه متره و برآورد رایگان,پروژه متره و برآورد ساختمان,پروژه متره و برآورد ساختمان دو طبقه,پروژه متره و برآورد ساختمان یک طبقه,دانلود پروژه متره و برآورد,دانلود پروژه متره و برآورد رایگا دانلود 4…

 • تحقیق ربات خط یاب با کنترل فازی

  پایان نامه ربات خط یاب با کنترل فازی,پروژه ربات خط یاب با کنترل فازی,تحقیق ربات خط یاب با کنترل فازی,دانلود پروژه ربات خط یاب با کنترل فازی,ربات خط یاب با کنترل فازی,طراحی ربات خط یاب با کنترل فازی,مقاله ربات خط…

 • پاورپوینت رویکرد رفتاری بی اف اسکینر

  پاورپوینت رویکرد رفتاری بی اف اسکینر رویکرد رفتاری بی اف اسکینر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع رویکرد رفتاری بی اف اسکینر،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتقویت: پایه رفتاررفتار پاسخ گررفتار کنشگربرنامه های تقویتفاصله…

 • تحقیق تاثیر بحران مالی در سطح دنیا

  تحقیق تاثیر بحران مالی در سطح دنیا تاثیر بحران مالی در سطح دنیا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تاثیر بحران مالی در سطح دنیاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 29بخشی از متن تحقیق:تاثیر بحران مالی در سطح…

 • تجزيه و تحليل و طراحى سيستم ها

  تجزيه,تجزیه سیستم,تحليل,تحلیل سیستم,سيستم,طراحى,طراحی سیستم دانلود تجزيه و تحليل و طراحى سيستم ها دانلود فایل  فصل اول            مقدمه‏اى بر تجزيه و تحليل و طراحى سيستمها اهداف  و موضوعات  مورد بحث در اين فصل مباحث عمومى و مقدماتى تجزيه و تحليل و…

 • تحقیق جوشکاری سازه های فولادی

  تحقیق جوشکاری سازه های فولادی جوشکاری سازه های فولادی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق جوشکاری سازه های فولادی،در قالب word قابل ویرایش و در 30 صفحه.توضیحات:مقدمهسازه فولادی مجموعه ای از اعضای باربر،ساخته شده از ورق و یا نیمرخ های…

 • پاورپوینت بيانيه مأموريت، چشم انداز، ارزش ها

  ارزش های شرکت,اهميت ماموريت سازمان,بيانيه ماموريت,بيانيه ماموريت بانک,بيانيه ماموريت شرکت,بيانيه ماموريت شرکت کاله,تحقیق بيانيه ماموريت,تعريف مأموريت سازمان,چشم انداز شرکت,ماموریت سازمان,ماهيت ماموريت سازمان,مقاله بيانيه ماموريت دانلود پاورپوینت بيانيه مأموريت، چشم انداز، ارزش ها دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بيانيه مأموريت،…

 • امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93

  آزمون اصول کنترل کیفیت,امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت,امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت سوم هنرستان,جزوه اصول کنترل کیفیت,دانلود امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت,دانلود نمونه سوال اصول کنترل کیفیت,درس اصول کنترل کیفیت,نمونه سوال اصول کنترل کیفیت دانلود امتحان نهایی اصول کنترل کیفیت…

 • تحقیق شش گام موثر در مديريت بحران

  بحران,شش گام,مدیریت تحقیق شش گام موثر در مديريت بحران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  شش گام موثر در مديريت بحران،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيدهمقدمهنتيجه گيري   شش گام مدیریت بحران

 • پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی

  پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوري و طراحي سازمان (جلد دوم) تألیف ریچارد ال دفت ترجمه پارساییان و اعرابی…

 • تحقيق جوانان و رسانه ها

  تحقيق,تحقيقي علوم اجتماعي,جوانان,دانلود تحقيق,رسانه ها,علوم اجتماعي,كار تحقيقي دانلود تحقيق جوانان و رسانه ها دانلود فایل رسانه هاي ارتباطي چه تاثيري در نگرش و ارزشهاي جوانان دارند؟جوانان در استفاده از رسانه‌هاي نو پيشگام هستند و جوانان اين مزيت نسبي را دارند…

 • تحقیق بانک داری

  انواع بانکداری,بانکداری اسلامی,بانکداری الکترونیک,بانکداری در ایران,تاریخچه بانکداری,تحقیق بانکداری,تحقیق بانکداری الکترونیک,تحقیق درباره بانکداری,دانلود مقاله بانکداری,مشکلات بانکداری,مقاله بانکداری دانلود تحقیق بانک داری دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بانک داری، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:   تاريخچه…