تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها

تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها
ارزيابي سهام

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق بررسی ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي هاقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 346بخشی از متن تحقیق:ارزيابي سهام از طريق تجديد ارزيابي دارايي ها از
ديدگاه فروشندگان سهام هر شرکت ، مهمترين عامل براي تصميم گيري در خصوص
فروش سهام ، قيمت روز اموال و دارايي هاي آن مي باشد و مبناي گذاري سهام
قيمت روز اموال و داراييهاي شرکت است و تجديد ارزيابي اموال و داراييهاي
شرکت با دو روش زير امکان پذير مي باشد :الف : تجديد ارزيابي با روش شاخص بانک مرکزي و تفاوت نرخ ارز شاخص
بانک مرکزي نشان دهنده حداقل افزايش قيمت ها مي باشد . از طرفي نرخ ارز طي
سنوات گذشته تغييرات قابل توجهي داشته است ، لذا چنانچه اثرات اين دو عامل
در داراييهاي ثابت شرکت محاسبه گردد ، امکان برآرود قيمت روز اموال و
داراييهاي ثابت شرکت ميسر مي شود و از آنجايي که داراييهاي ثابتي که بيشتر
از ده سال قبل خريداري شده ، عملاً مستهلک گرديده اند لذا چنانچه تغييرات
داراييهاي ثابت و استهلاکات آنها از ده سال قبل به با شاخص بانک مرزي
محاسبه گردد ، قسمت روز دارايي ها بدون احتساب تغييرات نرخ ارز بدست خواهد
امد و سپس با استفاده از آخرين جدول داراييهاي ثابت اقلام ارزبر آنها
برآورد مي شود و پس از آن چنانچه شرکت داراي کسري ذخيره براي اقلامي از
قبيل ماليات ، بيمه ، مطالب مشکوک الوصول ، بازخريد خدمت کارکنان باشد ،
کسري ذخاير مربوطه برآورد و مجموع اين ارقام محاسبه مي گردد . در
حاليتي که شرکت در ساير شرکتها سرمايه گذار باشد قيمت روز سرمايه گذاري
شرکت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد شده و پس از آن قيمت روز
سهام به شرح زير محاسبه مي شود . حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر کسر مي شود کسري ذخاير حقوق صاحبان سهام پس از تعديلات اضافه مي شود :تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با شاخص بانک مرکزي تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با نرخ ارز تفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارز تفاوت ارزش روز سرمايه گذاري در ساير شرکتها جمع کسر مي شود :تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزي قيمت روز سهام شرکت ضمناً
چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان
استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز
سهام از تفاوت داراييها با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي
آيد . ب- تجديد ارزيابي با روش کارشناسي رسمي دادگستري در
اين روش ، ابتدا قيمت روز اموال و داراييهاي ثابت شرکت توسط کارشناسان
رسمي دادگستري برآورد و گزارش مي گردد . آنگاه ميزان ارز موجوديهاي جنسي
شرکت ، وجوه نقد ارزي ، مطالبات ارزي و بدهيهاي ارزي و نرخ ارز ثبت شده در
دفاتر مشخص و تفاوت نرخ ارز آنها برآورد مي گردد . و پس از آن چنانچه شرکت
داراي کسري ذخيره براي اقلامي از قبيل ماليات ، بيمه ، مطالبات مشکوک
الوصول و بازخريد خدمات کارکنان باشد ، مجموع اين ارقام نيز محاسبه مي گردد
. سپس
قيمت روز سرمايه گذاري شرت در ساير شرکتها به يکي از روشهاي فوق برآورد مي
گردد و پس از آن قيمت روز سهام به شرح ذيل محاسبه مي شود . حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر کسر مي شود : کسري ذخاير حقوق صاحبان سهام پس از تعديلات اضافه مي شود :تفاوت ارزش روز داراييهاي ثابت با قيمت کارشناس دادگستري تفاوت ارزش روز داراييهاي جاري با نرخ ارز تفاوت ارزش روز سرمايه گذاريها جمع کسر مي شود :تفاوت ارزش روز بدهيهاي ارزي قيمت روز سهام شرکت قيمت روز هر سهم =ضمناً
چنانچه اثرات تورمي فوق در هر يک از حسابهاي ذيربط عمل گردد ، امکان
استخراج ترازنامه با قيمت روز اموال فراهم مي شود و بطور خلاصه قيمت روز
سهام از تفاوت داراييهاي با قيمت روز ، منهاي بدهيها با قيمت روز بدست مي
آيد . لازم
به تذکر است چنانچه ؛ در اين روش موجوديهاي جنسي نيز توسط کارشناس رسمي
دادگستري ارزيابي گردد ، صرفاً ساير اقلام داراييهاي جاري از قبيل موجودي
نقد ارزي و مطالبات ارزي از طريق تفاوت نرخ ارز ، ارزيابي مي شوند . مثال شرکت فرزانگان در سال 1363، بمنظور اجراي طرح توليد کاغذ صنعتي تأسيس گرديده است . اطلاعات مالي ذيل در راتباط با فعاليتهاي شرکت در دست مي باشد :1. منابع ريالي مصرف شده در طرح مزبور تا سال 1372 به شرح ذيل بوده است :الگوي
سه مرحله اي رشد : در الگوي سه مرحله اي فرضي بر اين گذاشته مي شود که رشد
سود تقسيمي داراي سه مرحله متفاوت است . در حالي که در الگوي مبتني بر رشد
ثابت سود تقسيمي فرض بر اين گذاشته مي شد که سود تقسيمي داراي رشد ثابت ،
دائمي و هميشگي است . در الگوي سه مرحله اي ، در مرحله نخست ، فرض بر اين
است که سود تقسيمي با نرخ ثابت ga براي دوره A سال رشد مي کند . پس از اين ،
مرحله انتقالي پيش مي آيد که از سال A+1 تا نقطه زماني B طول مي کشد . در
دوره انتقالي نرخ رشد سود تقسيمي به صورت خطي کاهش مي يابد و به يک نرخ رشد
دائمي و ثابت بنام gn مي رسد . اين نرخ رشد ثابت و دائمي gn ، را نرخ رشد
عادي شرکت در بنلد مدت مي نامند . در نمودار زير نرخ رشد سود تقسيمي در اين
سه مرحله نشان داده شده و فرض بر اين است که در آغاز نرخ رشد سود تقسيمي
از نرخ رشد عادي شرکت در بند مدت بيشتر است . نرخ رشد هر يک از سالهاي دوره انتقالي با فرمول زير محاسبه مي شود .  نمودار : نرخ رشد سود تقسيمي در طي زمان در
فرمول فوق اگر Z با S برابر باشد ، به مرحله انتقالي مي رسيم . نرخ رشد
بصورت نرخ رشد ثابت در بلند مدت (gn) در مي آيد . بنابراين با فرض با فرض
در دست داشتن gn , A , B , g و اگر آخرين سود تقسيمي را Do بناميم مي توان
سودهاي تقسيمي دوره هاي آتي را محاسبه کرد . در آن صورت اگر نرخ تنزيل در
دست باشد ، ارزش فعلي سوده هاي تقسيمي آينده به دست مي آيد و مي توان آن را
با قيمت کنوني مهم مقايسه کرد . مثال : مراحل رشد و نرخ رشد هر مرحله براي شرکت «سويت» برابر است با مقدار سود تقسيمي سال صفر برابر 1 دلار است (1000=Do) B,A سالهاي انتقالي مي باشند . (A=2) و (B=5) (نرخ رشد سال سوم) g3=%6(%6-%3) با
در دست داشتن سودهاي تقسيمي و نرخ تنزيل 8% ، ارتش فعلي سودهاي تقسيمي
مورد انتظار 38/22 دلار خواهد دشات که از طريق زير به دست مي آيد : الگوي سه مرحله اي از فرمول زير براي محاسبه ارزش فعلي سودهاي تقسيمي بدست مي آيد :Po= الگوي
X، نولروهايسا ، يک الگوي ساده مبتني بر ارزش فعلي سود تقسيمي ارائه کرده
اند که از نظر محاسباتي بر الگوي سه مرحله اي برتري دارد و از هر نظر داراي
همان ويژگي هاست . اگر ga از gn بزرگتر باشد نرخ رشد بلا فاصله رو به کاهش
مي گذارد . تا به نرخ رشد عادي (gn) برسد در طي m سال نرخ رشد دقيقاً حد
وسط بين gn , ga قرار مي گيرد و 2m سال طول مي کشد تا نرخ رشد به نرخ رشد
بلند مدت خود که gn است برسد . کاربرد معادله k بسيار ساده است و آن را
بصورت زير مي نويسيند الگوي نرخ رشد سود تقسيمي براي الگوي Hدر
الگوي * در صورتيکه ga برابر gn باشد معادله بصورت معادله اي با نرخ رشد
ثابت در مي آيد و معادله را مي توان بصورت زير بازنويسي نمود : قيمت
يک سهم برابر با ارزش فعلي سودهاي تقسيمي با توجه به نرخ رشد عادي شرکت در
بلند مدت (gn) به اضافه مازاد يا صرفي که ناشي از نرخ رشد بيش از نرخ رشد
عادي (ga) است ، و اين مبلغ متناسب با دوره رشد غير عادي (H) است . اگر ga
از gn کمتر باشد . سهم مورد نظر با تخفيف بفروش مي رسد . با استفاده از الگوي x مي توان نرخ تنزيل را محاسبه نمود بدين صورت که : H را مي توان به يکي از دو طريق زير محاسبه کرد :1-
H برابر است با نصف دوره زماني لازم ، براي اين که نرخ رشد از ga به gn
تغيير يابد و يا 2) براساس الگوي سه مرحله اي ، k در وسط مرحله انتقالي
قرار مي گيرد .براي مثال قبل با استفاده از H ، کميت سهم برابر است با :Do=1 ga=%6 A=2سال B-5سال (مرحله 2 ، سه سال طول مي کشد)gn=%3 r=%8فرض مي کنيم که H در وسط مرحله انتقالي قرار مي گيرد که در اين صورت x برابر است با 5/3 سال . Po= قيمت سهم با توجه به الگوي x برابر 7/22 دلار مي باشد . (جهانخاني ، 76، 422- 436)اندازه گيري ريسک – انحراف معيار (استاندارد) در
جهان ناپايدار ، ممکن است بازده پيش بيني شده براي يک سهم واقعي بنا شد و
با انحراف از پيش بيني هاي اوليه ما رو مي دهد . بايد درباره ي ريسک نيز ،
به عنوان امکان آن که بازده ي واقعي از نگهداري يک سهم آني نباشد که پيش
بيني کرده ايم ، انديشيد . هر اندازه انحراف و احتمال رويداد آن بيشتر باشد
، ريسک نگهداري سهم نيز بيشتر خواهد بود . نمودار 2-7، احتمال پراکندگي
بازده هاي ممکن براي دو سهم را نشان مي دهد . چون
احتمال انحراف بازده ي پيش بيني شده از بازده واقعي سهم (ب) بيشتر از سهم
(الف) است، پس ريسک آن بيشتر است . گرچه سرمايه گذار نگران امکان بازده ي
منفي است ، ولي بهتر است براي اندازه گيري ريسک ، تمام انحراف هاي بازده
پيش بيني شده از بازده واقعي را در نظر گرفت . براي
نشان دادن اين اندازه ، فرض کنيد يک سرمايه گذار ، بازده هاي يک ساله از
سرمايه گذاري در يک سهم عادي ويژه که در جدول 6-7 نشان داده شده است را پيش
بيني مي کند . اين توزيع احتمال را مي توان به پايه ي دو پارامتر فشرده
کرد : ارزش منتظره ي بازده و انحراف معيار . ارزش منتظره ي بازده برابر است
با :جدول 6-7 توزيع احتمال بازده ي ممکن براي نگهداري يک دوره ي يک ساله …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
ارزيابي سهام تحقیق در مورد ارزيابي سهام دانلود تحقیق ارزيابي سهام دانلود رایگان تحقیق ارزيابي سهام پروژه ارزيابي سهام مقاله ارزيابي سهام تحقیق حسابداری در مورد ارزيابي سهام پروژه در مورد ارزيابي سهام پایان نامه حسابداری ارزيابي سهام تحقیق حس

 • پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد تالیف جمشید پژویان انتشارات دانشگاه

  اقتصاد خرد,پاورپوینت خلاصه کتاب اق,جزو اقتصاد خرد,خلاصه کتاب اقتصاد خرد,دانشگاه ,دانلود جزو اقتصاد خرد,دانلود خلاصه کتاب اقتصاد خرد,دانلود رایگان جزو اقتصاد خرد,دانلود رایگان خلاصه کتاب اقتصاد خرد,دانلود کتاب اقتصاد خرد,رشته مدیریت پاورپوینت کتاب اقتصاد خرد تالیف جمشید پژویان انتشارات دانشگاه…

 • تحقیق شناخت ملاک هاي موجود و مطلوب انتخاب سردبيران گروه هاي داخلي خبري

  تحقیق شناخت ملاک هاي موجود و مطلوب انتخاب سردبيران گروه هاي داخلي خبري شناخت ملاک هاي موجود و مطلوب انتخاب سردبيران گروه هاي داخلي خبري رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شناخت ملاک هاي موجود و مطلوب انتخاب…

 • پاورپوینت درس مدیریت تحول سازمان

  تحقیق مدیریت تحول سازمان,جزوه مدیریت تحول سازمان,درس مدیریت تحول سازمان,کتاب مدیریت تحول سازمان,مدیریت تحول سازمان,مدیریت تحول سازمان pdf,مدیریت تحول سازمان چیست,مدیریت تحول سازمان زهرا برومند,مقاله مدیریت تحول سازمان دانلود پاورپوینت درس مدیریت تحول سازمان دانلود فایل دانلود پاورپوینت درس مدیریت…

 • دانلود طرح توجیهی تولید نخ

  BPتولید نخ,Business Plan تولید نخ,امکان سنجی تولید نخ,دانلود طرح توجیهی تولید نخ,طرح تاسیس تولید نخ,طرح تجاری تولید نخ,طرح توجیهی پیرامون تولید نخ,طرح توجیهی تولید نخ,طرح کارآفرینی تولید نخ,طرح کسب و کار تولید نخ,کارآفرینی تولید نخ دانلود دانلود طرح توجیهی تولید…

 • مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سازه فولادي

  اتوكد,ترسيم,سازه,سمپل,فولادي,مجموعه دانلود مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سازه فولادي دانلود فایل مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سازه فولادي   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: مجموعه سمپل اتوكد ترسيم سازه فولادي

 • پکیج جزوه+ ویدئوهای فصل سوم فیزیک 1 نظام قدیم (الکتریسیته ساکن)

  جزوه فیزیک 1,جزوه فیزیک 1 دانشگاه,جزوه فیزیک 1 دبیرستان,جزوه فیزیک 1 کنکور,جزوه فیزیک 1 نظام قدیم,جزوه فیزیک1,فیزیک 1,فیزیک 1 دانشگاه,فیزیک 1 دبیرستان,فیزیک 1 کنکور,فیزیک 1 نظام قدیم,فیزیک1,کتاب فیزیک 1,کتاب فیزیک1,نکات فیزیک 1 دانلود پکیج جزوه+ ویدئوهای فصل سوم فیزیک 1…

 • تحقیق نقش قرآن در هدايت گري در تشخيص حق و باطل

  تحقیق نقش قرآن در هدايت گري در تشخيص حق و باطل تحقیق نقش قرآن در هدايت گري در تشخيص حق و باطل رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  نقش قرآن در هدايت گري در تشخيص حق و باطل،در قالب…

 • پاورپوینت کتاب روان شناسی رشد1 دكتر علي اكبر شعاري نژاد

  پاورپوینت کتاب روان شناسی رشد1 دكتر شعار,دانلود کتاب روان شناسی رشد1 دكتر علي اكبر شعاري نژاد,کتاب روان شناسی رشد1 دكتر شعاري نژاد,کتاب روان شناسی رشد1 دكتر علي اكبر شعاري نژاد,کتاب روان شناسی رشد1 شعاري نژاد,کتاب روان شناسی رشد1 علي اكبر…

 • تحقیق بزهكاري، علل و انگيزه هاي آن

  پایان نامه پیرامون بزهكاري,پروژه بزهكاري,تحقیق بزهكاري,تحقیق در مورد بزهكاري,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی بزهكاري,دانلود تحقیق بزهكاري,مقاله بزهكاري تحقیق بزهكاري، علل و انگيزه هاي آن رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:1ـ مقدمهبزهكاري و علل و انگيزه هاي آن ، از جمله…

 • تحقیق ترجمه و تفسیر سوره المائده

  تحقیق ترجمه و تفسیر سوره المائده رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : ترجمه و تفسیر سوره المائده ،قالبندی : wordتعداد صفحات : 16بخشی از متن تحقیق : آيه 6يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ…

 • تحقیق بررسی طرح گرافیکی بارش برف و باران با C++

  پروژه open gl,پروژه باران با سی پلاس پلاس,پروژه برف با سی پلاس پلاس,پروژه برنامه نویسی,پروژه برنامه نویسی گرافیکی,پروژه تگرگ با سی پلاس پلاس,پروژه گرافیکی با سی پلاس پلاس,دانلود پروژه برنامه نویسی,دانلود پروژه وی,کتابخانه ی FreeGlut تحقیق بررسی طرح گرافیکی بارش…

 • پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت

  پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت,پایان نامه سیستم های اطلاعاتی مدیریت,تحقیق سیستم های اطلاعاتی مدیریت,سیستم های اطلاعاتی مدیریت,سیستم های اطلاعاتی مدیریت Mis,سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته,مقاله سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با…

 • روش تحقيق در مديريت

  اسلاید,پاورپوینت,تحقيق,روش,مديريت دانلود روش تحقيق در مديريت دانلود فایل روش تحقيق در مديريت در قالب پاورپوینت و در 60 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: روش تحقيق مديريت پاورپوینت اسلاید

 • پاورپوینت آزمون های عملکردی

  پاورپوینت آزمون های عملکردی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مقطع دوم ابتدایی با موضوع آزمون های عملکردی،در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:من می دانم عملکرد یعنی؛توانایي و مهارت استفاده از دانش و مهارتهاي…

 • پاورپوینت ارتباطات یکپارچه بازاریابی چیست؟ (تفاوت با مدیریت روابط با مشتری)

  ارتباطات یکپارچه بازاریابی,ارتباطات یکپارچه بازاریابی imc,ارتباطات یکپارچه بازاریابی pdf,ارتباطات یکپارچه بازاریابی دان کن,تحقیق ارتباطات یکپارچه بازاریابی,مدیریت روابط با مشتری,مدیریت روابط با مشتری crm,مقاله ارتباطات یکپارچه بازاریابی دانلود پاورپوینت ارتباطات یکپارچه بازاریابی چیست؟ (تفاوت با مدیریت روابط با مشتری) دانلود فایل…

 • پاورپوینت امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت

  احراز هویت چیست,احراز هویت در شبکه,احراز هویت یکپارچه,پروتکل های sso,پروتکل های احراز هویت,روش های احراز اصالت پاورپوینت امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالتقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 36فهرست مطالب:امضاء…

 • تحقیق هدف از آفرينش انسان

  تحقیق هدف از آفرينش انسان هدف از آفرينش انسان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق هدف از آفرينش انسان قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 22بخشی از متن تحقیق:هدف از آفرينش انسان را مي توان در چند موضوع…

 • پاورپوینت سلامت اداری و راه کارهای تحقق آن

  افزایش سلامت اداری,پاورپوینت نظام اداری سالم,تحقق سلامت اداری,تحقیق نظام اداری سالم,سلامت اداری,سلامت اداری pdf,سلامت اداری چیست,سلامت اداری مقاله,سیاستهای کلی نظام اداری,مقاله نظام اداری سالم,نظام اداری سالم,ویژگی های نظام اداری سالم دانلود پاورپوینت سلامت اداری و راه کارهای تحقق آن دانلود…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان هلال احمر

  دانلود گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت خصوصی,گزارش کارآموزی حسابداری در شهرداری,گزارش کارآموزی حسابداری در هلال احمر,گزارش کارآموزی حسابداری رایگان دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان هلال احمر دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در سازمان هلال…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب ساختار فایل ها ترجمه مهندس عين الله جعفرنژاد قمي ابراهيم محرابي

  جزو ساختار فایل ها,خلاصه کتاب ساختار فایل ها,دانشگاه ,دانلود جزو ساختار فایل ها,دانلود خلاصه کتاب ساختار فایل ها,دانلود رایگان جزو ساختا,دانلود رایگان خلاصه کتاب ساختار فایل ها,دانلود کتاب ساختار فایل ها,رشته کامپیوتر,ساختار فایل ها پاورپوینت خلاصه کتاب ساختار فایل ها…

 • چهار نمونه نقش های اتوکد محوطه

  دانلود نقشه محوطه,دانلود نقشه محوطه سازی,نقشه اتوکد محوطه,نقشه اتوکد محوطه سازی,نقشه محوطه,نقشه محوطه باغ,نقشه محوطه پارک,نقشه محوطه سازی,نقشه محوطه سازی باغ,نقشه محوطه سازی پارک,نقشه محوطه سازی ویلا,نقشه محوطه ویلا دانلود چهار نمونه نقش های اتوکد محوطه دانلود فایل دانلود چهار…

 • تحقیق تجزيه و تحليل فرآيندهاي شركت ايران پارس مبتني بر روش PBSA

  پایان نامه تجزيه و تحليل فرآيندها,تجزيه و تحليل فرآيندها,تجزيه و تحليل فرآيندهای شرکت,تحقیق تجزيه و تحليل فرآيندها,تحقیق تجزيه و تحليل فرآيندهای شرکت,تحقیق روش PBSA,روش PBSA,مقاله تجزيه و تحليل فرآيندها,مقاله روش PBSA دانلود تحقیق تجزيه و تحليل فرآيندهاي شركت ايران پارس…

 • تحقیق تاریخچه صنعت لاستیک

  تحقیق تاریخچه صنعت لاستیک لاستیک رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تاریخچه صنعت لاستیک،در قالب word و در 115 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:توليدات از انواع كائوچوهاي طبيعي و مصنوعي تشكيل مي شود كه بخش عمده كائوچوي طبيعي…

 • پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر

  پاورپوینت آماده مدیریت کیفیت فراگیر,پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر,تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر,دانلو,دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت کیفیت,دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر,دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت کیفیت,مدیریت کیفیت فراگیر پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیرقالب بندی:…

 • تحقیق تفسیر سوره همزة

  تحقیق تفسیر سوره همزة رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : تفسیر سوره همزة،قالبندی : wordتعداد صفحات : 35 بخشی از متن تحقیق : محتوى و فضيلت سوره همزةاين سوره كه از سوره هاى مكى است از كسانى سخن…

 • پاورپوینت لایه اتصال امن (SSL)

  آشنایی با پروتکل SSL,آشنایی با پروتکل امنیتی SSL,امنیت لایه انتقال,پروتکل SSL,پروتکل اس اس ال,پروتکل اس اس ال چیست,پروتکل امنیتی SSL,پروتکل امنیتی SSL چیست,پروتکل امنیتی اس اس ال,لایه اتصال امن دانلود پاورپوینت لایه اتصال امن (SSL) دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد لایه…

 • جزوه آموزشی روش اجزا محدود در آب (Finite Elements in Fluids)

  جزوه آماده روش اجزا محدود در آب,جزوه آموزشی روش اجزا محدود در آب,جزوه رایگان روش اجزا محدود در آب,جزوه روش اجزا محدود در آب,دانلود جزوه آموزشی روش اجزا محدود در آب,دانلود جزوه رایگان روش اجزا محدود در آب,دانلود جزوه روش…

 • تحقیق مقررات مربوط به بودجه

  تحقیق مقررات مربوط به بودجه مقررات مربوط به بودجه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق مقررات مربوط به بودجهقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 26 بخشی از متن تحقیق:مقررات مربوط به بودجهماده 1 – بودجه كل كشور برنامه…

 • تحقیق تعليم و تربيت کودکان (اصول و مباني آموزش و پرورش)

  اصول تعليم و تربيت کودکان ( اصول و مباني آموزش و پرورش ),تحقیق درمورد تعليم و تربيت کودکان ( اصول و مباني آموزش و پرورش ),تعليم و تربيت,چگونگی تعليم و تربيت کودکان ( اصول و مباني آموزش و پرورش )تعليم…

 • فرم خام پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه ارشد

  فرم خام پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه ارشد پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه ارشد رفتن به سایت اصلی دانلود فرم خام پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه ارشد،در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش.توضیحات:من شهریور ماه امسال از پایان…

 • تحقیق و ترجمه چشم انداز سیستم صنعتی سازی ساختمان در مالزی

  پروژه درس طراحی وتولید صنعتی در معماری,پیش ساخته ساری در کشور های غربی,پیش ساخته سازی,پیش ساخته سازی در صنعت ساختمان,پیش ساخته سازی در کشورهای آسیایی,ساختمان های پیش ساخته,ساختمان های صنعتی,صنعتی سازی,معناری مالزی دانلود تحقیق و ترجمه چشم انداز سیستم صنعتی…

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح چاپ صنعتی

  امکان سنجی طرح چاپ صنعتی,برآورد هزینه طرح چاپ صنعتی,دانلود طرح توجیهی طرح چاپ صنعتی,راه اندازی طرح چاپ صنعتی,طرح توجیهی طرح چاپ صنعتی,طرح راه اندازی طرح چاپ صنعتی,طرح کسب و کار طرح چاپ صنعتی,کارآفرینی طرح چاپ صنعتی دانلود مطالعات امکان سنجی…

 • تحقیق تعادل قوا در جمهوری اسلامی ایران

  تحقیق قوای سه گانه,تفکیک قوای سه گانه,تفکیک قوای سه گانه ایران,قوای سه گانه,قوای سه گانه ایران,قوای سه گانه جمهوری اسلامی,قوای سه گانه چیست,قوای سه گانه در ایران,قوای سه گانه در ایران اسلامی,قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران,مقاله قوای سه…

 • تحقیق فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

  پاورپوینت فرار مغزها,پایان نامه فرار مغزها,تحقیق در مورد فرار مغزها,تحقیق فرار مغزها,دانلود تحقیق فرار مغزها,فرار مغزها,فرار مغزها از ایران,فرار مغزها از دانشگاه شریف,فرار مغزها ایرانی,مقاله در مورد فرار م,مقاله فرار مغزها دانلود تحقیق فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي دانلود…

 • دانلود طرح توجیهی تولید نور افکن

  امکان سنجی تولید نور افکن,دانلود طرح توجیهی تولید نور افکن,طرح تاسیس تولید,طرح توجیهی پیرامون تولید نور افکن,طرح توجیهی تولید نور افکن,طرح کارآفرینی تولید نور افکن,طرح کسب و کار تولید نور افکن,کارآفرینی تولید نور افکن دانلود دانلود طرح توجیهی تولید نور…