خاستگاه مهندسی نظام های کلان

خاستگاه مهندسی,مهندسی نظام های کلان,نظام‌های کلان و خرد
دانلود خاستگاه مهندسی نظام های کلان

دانلود فایل

فهرست مطالب :
طیف مشکلات نظام حکومتی
طیف راه‌حل‌ها
چهارچوب مسئله اصلی – ۱
اصلاح ساختاری بنیادی یک نظام قدیمی
نمونه‌ای از اقدامات متداول در کشور
اصلاح موضعی یا بنیادی
اصلاح ساختار و برنامه‌ریزی توسعه
خلاء‌ طراحی در حرکت‌های جاری
چهارچوب مسئله اصلی – ۲
خلائی در فراروند اصلاح ساختاری
طراحی معماری در برنامه‌ ریزی توسعه
چالش طراحی معماری یکپارچه
چهارچوب مسئله اصلی – ۳
بنیان نظری یک نظام کلان
ناسازگاری نظام‌های کلان
شکاف سیستمی بین نظریه ‌پردازی و طراحی کاربردها
شکاف متدولوژیک بین حوزه نظری اسلامی با حوزه نظری کلاسیک
چهارچوب مسئله اصلی – ۴
معماری نظام
نظام‌های کلان و خرد
چم نظام‌های کلان و خرد
رویکرد حرکت و شکل‌گیری تدریجی
چم
ساختار کتاب نظام برتر
دولت الکترونیک
نتیجه گیری
منابع

قسمتی از متن :
پدیده دولت الکترونیک از دیدگاههای مختلفی تبیین و به آن
پرداخته می شود. برخی از این دیدگاهها به این پدیده نگاهی ابزاری دارند؛ به
صورتی که دولت و حکومت، با همان ساختار و بنیادهای موجود، ابزار فاوا را
در فعالیتهای خود بکار می گیرد. اما دیدگاههای دیگری نیز وجود دارد که به
تحول دولت، ساختارها و حتی مفاهیم مطرح در آن، بر اثر بکارگیری وسیع الطیف
فاوا، قائل هستند. از پنجره نگاه این دیدگاهها،‌ نوع جدیدی از دولت در حال
شکل گیری است. رویکردی که در نگاه ابزاری وجود دارد، با رویکرد در نگاه
تحول دهنده، متفاوت خواهد بود. رویکرد تحول دهنده به پی ریزی زیر ساختی
برای تحول می‌پردازد و مکانیزمهای اساسی و راهبردهای چنین پی ریزی را تبیین
می کند. در حالی که رویکرد ابزاری، تنها به تعریف طرحها و پروژه های ایجاد
کننده ابزارها می پردازد. و البته دستیابی به رویکرد تحول دهنده، مستلزم
فراهم سازی مقدمات نظری و طراحی است.
از سوی دیگر،‌ پدیده دولت الکترونیک،‌ ماهیتا نیازمند تحقق
یکپارچگی (و نه تمرکز) در فعالیتهای نظامهای فن آوری اطلاعات دستگاههای
دولتی است. در اینجا توجه به چند واقعیت ضروری است. اول آنکه دولت
الکترونیک باید ایجاد شود و پوشش کاملی از ارائه خدمات و اطلاعات را فراهم
کند. دوم آنکه دولت الکترونیک در دستگاههای مختلف به اشکال مختلف و خصوصیات
مختلف ایجاد می شود. و سوم آنکه ماهیت دولت الکترونیک، تعامل بین دستگاهی و
یکپارچگی آن را طلب می‌کند. لذا یکپارچگی، و سازگاری و امکان تعامل
بینابینی،‌ به همراه کیفیت، از خصوصیات مورد انتظار دولت الکترونیک است.
این واقعیتها، نیاز به یک وفاق (چه به شکل راهبردی، چه به شکل عملیاتی، چه
به شکل فرابخشی، و چه به شکل بخشی)‌ را ایجاب می کند. سند ملی دولت
الکترونیک، می تواند چنین وفاقی را برای تضمین دستیابی به کمیت، کیفیت،
یکپارچگی،‌ سازگاری و امکان تعامل بینابینی، تامین کرده؛ و بستر و مکانیزمی
برای دسترسی  به این  خصوصیات را فراهم نماید.
در اینجا این نکته قابل تعمق خواهد بود که دو دسته دیدگاههای
ابزاری و تحول دهنده، نگاه‌های متفاوتی را به سند دولت الکترونیک و وفاق
مورد انتظار خواهند داشت. سند ملی در دیدگاههای دسته اول، توسعه ابزاری
د.ا. و فراهم کردن ملزومات و برخی استانداردها را، حداکثر برای همکاری،
هماهنگی و تعامل بین سیستمها و دستگاهها، مد نظر قرار می دهد. در حالی که
در دیدگاههای دسته دوم، این سند باید تضمین کننده توسعه بنیادی ساختارها،
مفاهیم و رفتارهای دولت در بستره فاوا باشد، و شکل گیری نوع جدیدی از دولت
را تبیین و تمهید نماید. این طرح، بر اساس تحلیلهای نظری انجام شده، از
زاویه دیدگاههای دسته دوم به پدیده دولت الکترونیک می نگرد.
تحول و توسعه یک نظام کلان نظیر دولت الکترونیک کشور، بخصوص
در تطابق و تعادل با تحولات سریع محیط اطراف، نیازمند یک حرکت مدبرانه و
برنامه ریزی شده است. چیزی که در این میان اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند،
اتخاذ رویکرد مطلوب، و انتخاب مسیر مناسب برای انجام این حرکت است. عدم
وجود طراحی معماری برای نظام کلان و نیز عدم وجود بنیانهای نظری، به نحوی
که شالوده یکپارچه‌ای را برای معماری نظام فراهم آورد، چیزی است که به
عنوان یک خلاء در رویکردهای متداول قابل مشاهده است. خلائی که این طرح سعی
در رفع آن داشته، و برنامه ریزی توسعه مبتنی بر طراحی معماری و نیز مبتنی
بر تبیین یک دستگاه نظری واحد را، به عنوان دو رویکرد اساسی، اتخاذ می کند.
به همین لحاظ، طرح تعدادی از سئوالات پیشینی و پسینی را پیش
روی خود قرار می دهد. سئوالاتی نظیر اینکه تعریف دولت الکترونیک چیست،
خصوصیات مطلوب د.ا. و د.ا. مطلوب چیست، و کارکردها و پیامدها، عوارض و
ملزومات تحقق د.ا. چیست، از سئوالات پیشینی هستند که مطالعه نظری انجام شده
به آنها پاسخ می دهد. و سئوالاتی نظیر اینکه د.ا. باید چه ساختار، معماری و
رفتاری داشته باشد، چشم انداز، راهبرها و گامهای تحقق د.ا. چه باید باشد،
از سئوالات پسینی هستند که در سایر بخشهای مستندات طرح به آنها پاسخ داده
شده است.
در مراحل انجام شده فاز صفر این طرح،‌ پس از مطالعه تطبیقی در
سایر کشورهای جهان و نیز بررسی فعالیتهای انجام شده در ایران (نتایج در :
مستندات مطالعه تطبیقی)،  متدولوژی و چارچوبی برای طراحی معماری تبیین و
ترسیم شده (مستندات چم)، مطالعه ای در چند حوزه مختلف نظری انجام شده و
چارچوب اولیه نظری دولت الکترونیک تبیین شده (مستندات چارچوب نظری)،
دورنمای معماری د.ا. طراحی شده (مستندات دورنمای معماری)، برنامه عملیاتی و
کلیات طرح تبیین شده (مستندات کلیات طرح و برنامه عملیاتی)، و در نهایت
راهبرد ملی دولت الکترونیک (سند) تدوین شده است.
مطالعه تطبیقی انجام شده، به جمع بندی محورهای فعالیتهای
انجام شده، دیدگاهها، رویکردها و روشهای مورد استفاده، مفاهیم و اصطلاحات
موجود در این حوزه در جهان پرداخته و تلاش می کند، برداشت یکپارچه ای را از
پدیده دولت الکترونیک در جهان (و نه لزوما برداشت ما از این پدیده)، ارائه
کند. برای این کار ضمن بررسی پدیده جامعه اطلاعاتی از منظر دیگران، تبیین
سیر تکاملی پدیده دولت الکترونیک، به کالبد شکافی این پدیده از نگاه افراد
مختلف و اسناد کشورهای مختلف می پردازد. در این مطالعه، همچنین به اجمال به
برخی حرکتهای انجام شده در کشور در این حوزه پرداخته می شود.
متدولوژی و چارچوب معماری (چم)، ضمن تبیین ابعاد نظامهای خرد و
کلان و تفکیک آنها،‌ فراروند اساسی در دستیابی به توسعه در نظامهای کلان و
خرد را، مبتنی بر تبیین مبانی نظری مهندسی نظامهای کلان، مورد بحث قرار
داده، و چگونگی توسعه مبتنی بر معماری را طی یک فراروند تکامل تدریجی،
تبیین می کند. چم تبیین می کند که چگونه معماری نظام باید مبتنی بر تبیین
یک دستگاه نظری در یک پارادایم واحد، طراحی شود. همچنین چم نقش عقلانیت را
در زنجیره کارکردها و پیامدهای سیستم، از مخاطبان مستقیم گرفته تا مخاطبان
نهائی- مردم – صاحبان اصلی دولت،  و چگونگی مبنا قرار دادن آن را در طراحی
معماری نظام نشان می دهد. ضمن آنکه چم به این نکته که یک نظام کلان باید در
فرهنگ و بطن جامعه و افراد نهادینه شود، توجه داشته و تمهیداتی متدولوژیک
را برای این نهادینه ساختن، ارائه می کند.
در مطالعه نظری طرح، چارچوب نظریه دولت الکترونیک، مبتنی بر
ارائه چارچوب نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، فن آوری اطلاعات و دولت بنا می
شود. در این تبیین نظری، نشان داده می شود که تحقق دولت،‌ زمانی رخ می دهد
که حکومت بتواند تصمیم گیری و رفتار خود را در بطن جامعه و افراد، درونی
کرده و از قوه محرکه جامعه استفاده کند. و حکومت و دولت الکترونیک، امکان
تحقق چنین چیزی را فراهم می کند. در این بحث نظری، همچنین تبیین می شود که
حرکت جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی، شکل گیری حکومت و دولت الکترونیکی را
(در دسته دوم دیدگاهها مورد بحث در اوائل این متن)،‌ الزام آور و اجتناب
ناپذیر و خودجوش می سازد. در چارچوب نظری سپس به تبیین خصوصیات، کارکردها،
پیامدهای مطلوب، عوارض،‌ و ملزومات تحقق دولت الکترونیک پرداخته می شود؛ و
نشان داده می شود که چگونه شکل گیری ملزومات مورد بحث می‌تواند عوارض را به
حداقل برساند.
بر اساس مطالعه نظری و متدولوژی و چارچوب مورد بحث،‌ دورنمای
معماری دولت الکترونیک،‌ لایه ها و مولفه های بنیادین و رفتارهای محوری
دولت الکترونیک را تبیین کرده و نشان می دهد که شکل گیری نظام کلان دولت
الکترونیک، مستلزم تحقق بنیادهای فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار و
سیستمهای عملیاتی خرد است، که در میدانهای زیر ساختی مختلف کلان و میدانهای
زیر ساختی خرد، به صورت باز، سامان می یابند. این دورنمای معماری به نحوی
لایه ها و میدانهای زیر ساختی را تبیین می کند، که بتوان راهبردها و برنامه
راهبردی و نیز برنامه عملیاتی توسعه را، مبتنی بر این لایه ها سامان داد.
بر اساس بنیادهای نظری و دورنمای معماری مورد بحث،‌ گامها و
فازهای تحقق دولت الکترونیک تبیین شده، و مشخص می شود که دولت الکترونیک،
 طی هر گام ۵ ساله، چه مرحله ای از رشد تکاملی خود را طی خواهد کرد؛ و چشم
اندازدولت الکترونیک در سال ۱۴۰۰ چه خواهد بود. در این تبیین مشخص می شود
که تحقق هر یک از گامها در هر یک از لایه ها و میدانهای زیر ساختی معماری
دولت الکترونیک، چه خواهد بود. ضمن آنکه راهبردهای ۵ گانه فاز اول از چهار
فاز طرح، در این نقطه تبیین می شود. و به عنوان ارزیابی اینکه طرح دولت
الکترونیک، در راستای آرمانها و چشم انداز ۲۰ ساله مصوب جمهوری اسلامی
ایران قرار دارد، نشان داده می شود که این طرح، و ابعاد نظری، معماری و
راهبردهای آن، چگونه مولفه های چشم انداز ۲۰ ساله را پوشش می دهد.در انتها،
مولفه های اصلی سند راهبرد ملی دولت الکترونیک،‌ معرفی می شود.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
خاستگاه مهندسی مهندسی نظام های کلان نظام‌های کلان و خرد

 • تحقیق مرکز علمی- پژوهشی کودکان (پژوهش سرای دانش آموزی)

  پایان نامه پیرامون مرکز علمی,پروژه مرکز علمی,پژوهشی کودکان,تحقیق در مورد مرکز علمی,تحقیق روانشن,تحقیق مرکز علمی,دانلود تحقیق مرکز علمی,مقاله مرکز علمی تحقیق مرکز علمی- پژوهشی کودکان (پژوهش سرای دانش آموزی) رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب:فصل اول: مطالعات پایه     فصل دوم:…

 • پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس

  آشنایی با ساختار ژئودیتابیس,بررسی آشنایی با ساختار ژئودیتابیس,پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس,تحقیق آشنایی با ساختار ژئودیتابیس,تحلیل ساختار ژئودیتابیس,ساختار ژئودیتابیس,مقاله آشنایی با ساختار ژئودیتابیس پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیستعداد اسلاید:…

 • پاورپوینت تصميم‌گيري در مديريت و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)

  پاورپوینت تصميم‌گيري در مديريت و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) پاورپوینت تصميم‌گيري در مديريت و فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP ) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت تصميم‌گيري در مديريت و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)تعداد اسلاید: 44 اسلایدقالب بندی:…

 • پاورپوینت کتاب آموزش ریاضی 2 دکتر بیژن زاده

  پاورپوینت کتاب آموزش ریاضی 2 بیژن زاده,پاورپوینت کتاب آموزش ریاضی 2 دکتر بیژن زاده,دانلود کتاب آموزش ریاضی 2 بیژن زاده,دانلود کتاب آموزش ریاضی 2 دکتر بیژن زاده,کتاب آموزش ریاضی 2 بیژن زاده,کتاب آموزش ریاضی 2 دکتر بیژن زاده دانلود پاورپوینت…

 • تحقیق پژوهشی مت آمفتامین

  تحقیق پژوهشی مت آمفتامین رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع مت آمفتامین،در قالب doc و در 71 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن :از زمان های پیش از تاریخ تاکنون، بشر به امید کاهش درد جسمی یا تغییر…

 • پاورپوینت ساختار اتمی

  انواع اتم,تاریخچه اتم,تحقیق درباره ی اتم ها,تعریف اتم,خواص اتم,ذرات تشکیل دهنده اتم,ساختار اتمی چیست,ساختمان اتم پاورپوینت ساختار اتمی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت ساختاراتمیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21فهرست مطالب:تاریخچه اتماتم هلیومساختار اتم آرایش الکترونی نقطه ها و تقاطع منحنی…

 • تحقیق علل افت تحصیلی بین دانش آموزان

  تحقیق علل افت تحصیلی بین دانش آموزان تحقیق علل افت تحصیلی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق علل افت تحصیلی بین دانش آموزانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 10بخشی از متن تحقیق:امروزه يكي از مسائل مهمي كه فكر…

 • تحقیق مسئوليت اجتماعي

  تحقیق مسئوليت اجتماعي مسئوليت اجتماعي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق مسئوليت اجتماعيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 5بخشی از متن تحقیق:تعريف مسئوليت اجتماعييكي از مشكلات اساسي علوم اجتماعي اين است كه دانشمندان اين علم درخصوص پديده هاي…

 • پاورپوینت کنترل بهداشتی استخرهای شنا

  استانداردهای استخر شنا,بهداشت استخر,چک لیست استخر شنا,مدت زمان تعویض آب استخر,نحوه شکایت از استخر,نکات ایمنی در استخر,نکات بهداشتی استخر,نکات بهداشتی بعد از استخر پاورپوینت کنترل بهداشتی استخرهای شنا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کنترل بهداشتی استخرهای شناقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • پاورپوینت مبانی تاریخی مدیریت

  اسلاید,پاورپوینت,تاریخی,مبانی,مدیریت دانلود پاورپوینت مبانی تاریخی مدیریت دانلود فایل پاورپوینت مبانی تاریخی مدیریت در 18 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت مبانی تاریخی مدیریت اسلاید

 • گزارش کارآموزی نیروگاه طرشت

  دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کاراموزی,دانلود گزارش کارورزی,کارآموزی,کارورزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی نیروگاه طرشت,گزارش کاراموزی نیروگاه طرشت,گزارش کارورزی نیروگاه طرشت,نیروگاه طرشت دانلود گزارش کارآموزی نیروگاه طرشت دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می…

 • پاورپوینت ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 (نمونه ای برجسته در معماری سبز)

  پاورپوینت ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 (نمونه ای برجسته در معماری سبز) ساختمان کاونسیل هاوس دو رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 (نمونه ای برجسته در معماری سبز)،در قالب ppt و در 26…

 • تحقیق فرزندسالاری

  پاورپوینت فرزندسالاری,پایان نامه فرزندسالاری,تحقیق فرزندسالاری,دانلود پایان نامه فرزندسالاری,دانلود تحقیق فرزندسالاری,دانلود مقاله فرزندسالاری,فرزندسالاری,فرزندسالاری به انگلیسی,فرزندسالاری در ایران,مقاله فرزندسالاری دانلود تحقیق فرزندسالاری دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد فرزندسالاری،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانواع روابط والد- فرزند محدودیت مطلق پیامدهای نامطلوب محدودیت…

 • امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93

  آزمون تغذیه و بهداشت مواد غذایی,امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی سوم هنرستان,درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی,نمونه سوال تغذیه و بهداشت مواد غذایی,نمونه سوال درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی دانلود امتحان نهایی تغذیه و بهداشت مواد غذایی…

 • تحقیق زندگاني حضرت علي (ع)

  تحقیق زندگاني حضرت علي (ع) رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع زندگاني حضرت علي (ع)،در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: مهمترين سطور زندگاني بشر آن است كه بتواند شمع روشن راه ديگران…

 • تحقیق ارتباط انساني ديجيتالي

  پایان نامه پیرامون ارتباط انساني,پروژه ارتباط انساني,تحقیق ارتباط انساني,تحقیق در مورد ارتباط انساني,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی ارتباط انساني,دانلود تحقیق ارتباط انساني,مقاله ارتباط انساني تحقیق ارتباط انساني ديجيتالي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:می توان دردسر های مدیریت در دهه…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش

  پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش دانلود پاورپوینت کل کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت سرمایه…

 • تحقیق تهاجم فرهنگي

  تحقیق تهاجم فرهنگي تهاجم فرهنگي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق تهاجم فرهنگيقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 14بخشی از متن تحقیق:فرهنگ چيست ؟ نگاهي از بام تيره و هوس آلود سده بيست به روزگاران گذشته ،جهان را…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان مهر

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان مهر,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان مهر,کاربری اراضی شهرستان,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان مهر,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان مهر دانلود نقشه کاربری…

 • پاورپوینت ایمنی فردی

  آشنایی با ایمنی فردی,اصول ایمنی فردی,ایمنی فردی,ایمنی فردی چیست,ایمنی فردی در برق,ایمنی فردی در کار,ایمنی فردی در محیط کار,پاورپوینت ایمنی فردی,پایان نامه ایمنی فردی,تحقیق ایمنی فردی,مقاله ایمنی فردی,مهمترین نکات ایمنی فردی,نکات ایمنی فردی دانلود پاورپوینت ایمنی فردی دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق لباس درقرآن

  تحقیق لباس درقرآن تحقیق لباس درقرآن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع لباس درقرآن،در قالبword و در 15 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:کلام جاويدان الهي بشر را به سوي محکم ترين و استوار ترين روشها و مسلک ها…

 • جزوه مجموعه تست زبان و ادبیات فارسی

  جزوه مجموعه تست ادبیات فارسی ارشد,جزوه مجموعه تست زبان و ادبیات فارسی,جزوه مجموعه تست زبان و ادبیات فارسی برای کنکور,جزوه مجموعه تست زبان و ادبیات فارسی کنکور,دانلود,دانلود جزوه مجموعه تست ادبیات فارسی,دانلود جزوه مجموعه تست ادبیات فارسی کنکور جزوه مجموعه…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع تالیف دكتر علي اصغر انواري رستمي

  پاورپوینت خلاصه کتاب سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع تالیف دكتر علي اصغر انواري رستمي سيستمهاي خريد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع تالیف دكتر علي اصغر انواري رستمي ،در قالبppt و در…

 • تحقیق شناسايي و طبقه‌ بندي خاك

  تحقیق شناسايي و طبقه‌ بندي خاك شناسايي خاك رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شناسايي و طبقه‌ بندي خاك،در قالب word و در 71 صفحه، قابل ویرایش،شامل:مقدمهشناسايي خاكهانحوه تشخيص شن از ماسهنحوه تشخيص ماسه از لاينحوه تشخيص لاي از…

 • تحقیق بلوتوث

  پایان نامه بلوتوث,پایان نامه در مورد بلوتوث,پایان نامه درباره بلوتوث,تحقیق بلوتوث,تحقیق در مورد بلوتوث,تحقیق درباره بلوتوث,تحقیق درباره ی بلوتوث,مقاله ای در مورد بلوتوث,مقاله در مورد بلوتوث,مقاله در مورد بلوتوث pdf,مقاله درباره ی بلوتوث دانلود تحقیق بلوتوث دانلود فایل دانلود تحقيق در…

 • دانلود گزارش کارآموزی در مهد کودک

  خرید گزارش کارآموزی در مهد کودک,خرید گزارش کارورزی در مهد کودک,دانلود پروژه کارآموزی در مهد کودک,دانلود کارآموزی در مهد کودک,دانلود گزارش کار در مهد کودک,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی در مهد کودک,کارورزی,گزارش کارآموزی در مهد کودک دانلود دانلود گزارش کارآموزی در مهد…

 • پژوهش مبانی اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

  پژوهش مبانی اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع مبانی اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا،در قالب doc و در 40 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مقدمه   مرگ یکی از دغدغه های…

 • تحقیق خیارهای دریایی (Holothuroidea)

  خارپوستان,خیار دریایی صخره‌زی,خیاردریایی تحقیق خیارهای دریایی (Holothuroidea) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع خیارهای دریایی (Holothuroidea)،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل:خیار دریایی معمولی خیار دریایی صخره‌زی (Cucumaria planci)خيار دريايي و كاربرد هاي آن چشم انداز درخشان صنعت…

 • تحقیق روش های شناسایی و آنالیز مواد ICP

  ICP,آنالیز مواد,پروژه روش های شناسایی و آنالیز مواد,تحقیق روش های شناسایی و آنالیز مواد,تحقیق روش های شناسایی و آنالیز مواد ICP,دانلود پروژه روش های شناسایی و آنالیز مواد,دانلود تحقیق روش های شناسایی و آنالیز مواد,روش های شناسایی و آنالیز مواد…

 • تحقیق میرزاکوچک‌ خان جنگلی

  پروژه در,پروژه میرزا کوچک‌ خان جنگلی,تحقیق در مورد میرزا کوچک‌ خان جنگلی,دانلود تحقیق میرزا کوچک‌ خان جنگلی,دانلود رایگان تحقیق میرزا کوچک‌ خان جنگلی,مقاله در مورد میرزا کوچک‌ خان جنگلی,مقاله میرزا کوچک‌ خان جنگلی,میرزا کوچک‌ خان جنگلی تحقیق میرزاکوچک‌ خان جنگلی…

 • تحقیق یک آنالیز چند سطحی از اقلیم تیمی و روابط تبادلی اینترپرسونال در محیط کار

  آنالیز چند سطحی,اقلیم تیمی,اینترپرسونال در محیط کار,دوستی در محل کار,روابط انسانی در محیط کار,روابط تبادلی اینترپرسونال,روابط در محیط کار,روابط عمومی در محیط کار,روابط همکاران در محیط کار,محیط کار,یک آنالیز چند سطحی از اقلیم تیمی و روابط تبادلی دانلود تحقیق یک…

 • پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی

  پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلسازي اقتصادسنجي (II)تعداد اسلاید: 23 اسلایدقالب بندی: پاورپوینتفهرست مطالب:تصريح سنجيرهيافت ليمر در…

 • پاورپوینت علف هرز تلخه

  پاورپوینت آماده کشاورزی علف هرز تلخه,پاورپوینت علف هرز تلخه,تحقیق علف هرز تلخه,دانلود power point,دانلود پاورپوینت در مورد علف هرز تلخه,دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه,دانلود تحقیق علف هرز تلخه,دانلود رایگان پاورپوینت علف هرز تلخه,علف هرز تلخه پاورپوینت علف هرز تلخه رفتن…

 • شبکه خصوصی مجازی، VPN

  VPN,اسلاید,پاورپوینت,خصوصی,شبکه,مجازی دانلود شبکه خصوصی مجازی، VPN دانلود فایل شبکه خصوصی مجازی، VPN در قالب پاورپوینت و در 27 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: شبکه خصوصی مجازی VPN پاورپوینت اسلاید

 • گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی,گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی,گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی در مدارس,گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی در مدرسه ابتدایی,گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی والیبال,نمونه گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی گزارش کارآموزی رشته تربیت بدنی رفتن…